หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ้นบรรทัดใหม่ใน SQL-Transact

วันนี้มีโอกาสต้องเขียน function สำหรับ get ข้อมูลหลาย ๆ table มารวมกันให้เหลือบรรทัดเดียว แต่พอข้อมูลมันมีเยอะเข้าเลยดูยาก ก็เลยอยากจะให้มันแยกบรรทัดด้วย กลับไปดูของเก่า ๆ อ้อ เคยทำไว้แล้ว ม้นต้องเชื่อมด้วย Char(10)+ Char(13) ทีนี้ output มันจะออกมาแบบนี้

1002999393    VISA    2,500.00,
2001029992    MAST  4,225.00,
1000229291    VISA    1,988.25-- * ฟังก์ชั่น FormatNumber ให้ดูที่ http://www.novicksoftware.com/udfOfWeek/Vol1/T-SQL-UDF-Volume-1-Number-48-formatnumber.htm
-- ==========

Create Function GetMultiLineCreditCardInfo(@docno varchar(30))
Returns varchar(1000)
As
Begin
Declare
@field_Return varchar(1000),
@delimiter varchar(4)

SET @delimiter = ', ' + Char(10)+ Char(13)

Select @field_Return = Coalesce(@field_Return + @delimiter, '')
+ ( IsNull(CreditCardID, '') + ' ' + IsNull(CreditCardType, '') + ' ' + dbo.FormatNumber(NetAmount, '2', ',', 'zero') )

From CreditCard
Where RefDocument = @docno

Return @field_Return

End

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น