หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

.net 2 กับ ActiveControl ที่ขัด ๆ กับที่คิดไว้

เดิมใน .net 1.1 ถ้าเรียกใช้ ActiveControl จะบ่งถึงตัว Control ที่กำลัง Active อยู่ แต่ใน .net 2 จะบอกตามชั้นคือ

Form
 |-- UserControl
       |-- Button

ขณะที่ Button กำลัง Active และเรียก property ActiveControl เราจะได้ค่า "UserControl" แทนที่จะเป็น Button

Work around

Control activeControl = base.ActiveControl;
if (activeControl is IContainerControl)
{
    IContainerControl container = activeControl as IContainerControl;
    activeControl = container.ActiveControl;
}

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

ขึ้นบรรทัดใหม่ใน SQL-Transact

วันนี้มีโอกาสต้องเขียน function สำหรับ get ข้อมูลหลาย ๆ table มารวมกันให้เหลือบรรทัดเดียว แต่พอข้อมูลมันมีเยอะเข้าเลยดูยาก ก็เลยอยากจะให้มันแยกบรรทัดด้วย กลับไปดูของเก่า ๆ อ้อ เคยทำไว้แล้ว ม้นต้องเชื่อมด้วย Char(10)+ Char(13) ทีนี้ output มันจะออกมาแบบนี้

1002999393    VISA    2,500.00,
2001029992    MAST  4,225.00,
1000229291    VISA    1,988.25-- * ฟังก์ชั่น FormatNumber ให้ดูที่ http://www.novicksoftware.com/udfOfWeek/Vol1/T-SQL-UDF-Volume-1-Number-48-formatnumber.htm
-- ==========

Create Function GetMultiLineCreditCardInfo(@docno varchar(30))
Returns varchar(1000)
As
Begin
Declare
@field_Return varchar(1000),
@delimiter varchar(4)

SET @delimiter = ', ' + Char(10)+ Char(13)

Select @field_Return = Coalesce(@field_Return + @delimiter, '')
+ ( IsNull(CreditCardID, '') + ' ' + IsNull(CreditCardType, '') + ' ' + dbo.FormatNumber(NetAmount, '2', ',', 'zero') )

From CreditCard
Where RefDocument = @docno

Return @field_Return

End

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

An error occurred while parsing EntityName. Line 2, position 65.


ใน VS2008 พอเปิด project และพยายามจะเปิดฟอร์มที่เคยสร้างไว้จะพบ error นี้ทุกครั้ง ทั้ง ๆ ที่ตอนสร้าง project ก็ปกติดี โดยมีข้อความแจ้งว่า
An error occurred while parsing EntityName. Line 2, position 65.


พอ search ไปในเน็ต (อ้างอิง VS2005 Beta 2 form designer problem: error while parsing EntityName) พบว่ามีอักษรบางตัวใน path ถูกตีความผิดไปคืออักษร "&"

จากตัวอย่างใน project นี้เก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ D:\Downloads\Control Report&Print\Report RDL\RecursiveData\RecursiveData
พอเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใหม่เป็น D:\Downloads\Control Report-Print\Report RDL\RecursiveData\RecursiveData

ทุกอย่างก็กลับสู่ปกติ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

ให้ IDE หยุดตรงที่ Debug (เฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นนะ)

นี้เป็นเทคนิคในการ debug โค้ด ปกติเราจะกด F9 เพื่อทำการ mark บรรทัดที่ต้องการให้ ide หยุดรอที่บรรทัดนั้น แต่ทีนี้พอกด run(F5) ทีไร ก็ต้องมาหยุดรอที่บรรทัดนี้ทุกที บางทีเราก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้น อยากให้หยุดเฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขเท่านั้น

จริง ๆ แล้วตัว ide มีความสามารถนี้อยู่แล้วครับ หลังจากที่ทำการ mark จุดที่จะ debug แล้ว ให้คลิ้กขวาที่จุดนั้น แล้วเลือก Condition... ตามรูป

ทีนี้เมื่อโค้ดวิ่งมาถึงบรรทัดที่ mark ไว้ จะหยุดเฉพาะเมื่อตัวแปร dictQuery == null เท่านั้น


สร้างรายงานอันแรกด้วย RDLC

สิ่งที่ต้องการทำคือ สร้างรายงาน rdlc จาก vs2008 แล้วค่อยมาดึง query(ถูกสร้างพร้อมกับ TableAdaper) ที่อยู่ในรายงานไปใช้อีกที ด้วยการทำ DeSerialized  วิธีการสร้าง ReportDefination จากไฟล์ xsd ให้ดูที่ Lesson 2: Generate Classes from the RDL Schema using the xsd Tool

ขั้นตอนคือสร้าง form เปล่าแล้วโค้ดตามนี้เลย

    1 using System;
    2 using System.Collections.Generic;
    3 using System.Data;
    4 using System.IO;
    5 using System.Windows.Forms;
    6 using System.Xml;
    7 using System.Xml.Serialization;
    8 using Accsa.Data;
    9 using Accsa.Data.DAL;
   10 using Microsoft.Reporting.WinForms;
   11 
   12 namespace WindowsFormsApplication1
   13 {
   14     public partial class Form1 : Form
   15     {
   16         public Form1()
   17         {
   18             InitializeComponent();
   19         }
   20 
   21         private Microsoft.Reporting.WinForms.ReportViewer reportViewer1;
   22 
   23         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
   24         {
   25             XmlReader xrd = XmlReader.Create(Path.Combine(Application.StartupPath, "Report1.rdlc"));
   26             xrd.Read();
   27             XmlSerializer serialize = new XmlSerializer(typeof(Rdlc.Report));
   28             Rdlc.Report rpt = (Rdlc.Report)serialize.Deserialize(xrd);
   29 
   30             // create list of item element name.
   31 
   32             List<Rdlc.ItemsChoiceType37> choice37 = new List<Rdlc.ItemsChoiceType37>(rpt.ItemsElementName);
   33             int DataSetsIndex = choice37.IndexOf(Rdlc.ItemsChoiceType37.DataSets);
   34 
   35             Rdlc.DataSetsType dstype = rpt.Items[DataSetsIndex] as Rdlc.DataSetsType;
   36             foreach (var item in dstype.DataSet)
   37             {
   38                 Rdlc.DataSetType dtype = item as Rdlc.DataSetType;
   39                 Rdlc.QueryType qtype = Array.Find<object>(dtype.Items, (oo) =>
   40                 {
   41                     return oo.GetType() == typeof(Rdlc.QueryType);
   42                 }) as Rdlc.QueryType;
   43 
   44                 List<Rdlc.ItemsChoiceType2> choice2 = new List<Rdlc.ItemsChoiceType2>(qtype.ItemsElementName);
   45                 int indexCommandText = choice2.IndexOf(Rdlc.ItemsChoiceType2.CommandText);
   46                 int indexCommandType = choice2.IndexOf(Rdlc.ItemsChoiceType2.CommandType);
   47                 int indexDatasourceName = choice2.IndexOf(Rdlc.ItemsChoiceType2.DataSourceName);
   48                 int indexQueryParas = choice2.IndexOf(Rdlc.ItemsChoiceType2.QueryParameters);
   49 
   50                 dictQuery.Add(item.Name, qtype.Items[indexCommandText].ToString());
   51                 //string commandType = qtype.Items[indexCommandType].ToString();
   52                 string datasourceName = qtype.Items[indexDatasourceName].ToString();
   53                 //Rdlc.QueryParametersType qParas = qtype.Items[indexQueryParas] as Rdlc.QueryParametersType;
   54             }
   55 
   56 
   57             this.timer1.Start();
   58         }
   59 
   60         /// <summary>
   61         /// CommandText DataSet_DataTable, CommandText
   62         /// </summary>
   63         Dictionary<string, string> dictQuery = new Dictionary<string, string>();
   64 
   65         private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
   66         {
   67             this.timer1.Stop();
   68 
   69             DataSet ds = new DataSet("DSReport");
   70 
   71             using (AsAdapter da= new AsAdapter())
   72             {
   73                 da.ConnectionInfo = new ConnectionInfo();
   74                 da.ConnectionInfo.SetConnectionString("localhost", "db2006", "sa", "system");
   75                 da.Open();
   76                 foreach (var item in dictQuery)
   77                 {
   78                     DataTable dt = da.GetData(item.Value, item.Key.Split('_')[1]);
   79                     ds.Tables.Add(dt);
   80                 }
   81                 da.Close();
   82             }
   83             this.reportViewer1 = new ReportViewer();
   84             this.reportViewer1.ProcessingMode = ProcessingMode.Local;
   85             this.reportViewer1.LocalReport.ReportPath = "Report1.rdlc";
   86 
   87             for (int i = 0; i < ds.Tables.Count; i++)
   88             {
   89                 string datasource_Name = string.Format("{0}_{1}", ds.DataSetName, ds.Tables[i].TableName);
   90                 ReportDataSource rds = new ReportDataSource(datasource_Name, ds.Tables[i]);
   91                 this.reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rds);
   92             }
   93 
   94 
   95             this.reportViewer1.Dock = DockStyle.Fill;
   96             this.Controls.Add(this.reportViewer1);
   97 
   98             this.reportViewer1.RefreshReport();
   99         }
  100 
  101     }
  102 }