หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ToolStripLabelItem

แถบเมนูที่เป็นรูปแบบ Office2007 เป็นเมนูแบบที่คลิ้กไม่ได้ ใช้แสดงหัวข้อ หรือกลุ่มของรายการเมนูย่อย

ให้ dowload source code ด้านล่างนี้ไป compile เข้ากับ project ของคุณ หลังจากนั้นเวลาที่สร้างเมนูใหม่ จะมีตัวเลือก "LabelItem" มาให้เลือก (ตามรูปตัวอย่าง)Download source code: ToolStripLabelItem.cs

Database.NET (A MultiDatabase Manager)

โปรแกรมนี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลได้หลากหลายชนิด อาทิ
 • MS-Access
 • MS-Excel
 • dBase
 • FireBird
 • MySQL
 • SQL Server
 • SQL Azure
 • SQL Server CE
 • SQLite
 • PostgreSQL
 • Oracle
 • OLE DB
 • ODBC

รองรับ Syntax Highlight และคำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นของฐานข้อมูลนั้น ๆ
พัฒนาด้วย .NET(2, 3.5)
สามารถ download ไปใช้ได้ฟรี
ไฟล์โปรแกรมมีไฟล์เดียว ขนาดประมาณ 7 MB. (ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง copy, paste ใช้ได้เลย)
ไปที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรม http://fishcodelib.com/Database.htm

PopupTipTimer

เป็น Control ที่ดูคล้าย ToolTip สามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะแสดงนานแค่ไหน (เป็น 1/1000 วินาที)
ภาพก่อนแสดง PopupTipTimer

ภาพขณะแสดง PopupTipTimerตัวอย่างการใช้งาน


using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using Stone.WinUI;

namespace TestPro
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
            this.popupTip = new PopupTipTimer();
            this.popupTip.BackColor = Color.Silver;
        }

        private PopupTipTimer popupTip;

        private void textBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
        {
            this.popupTip.ShowDuration(this.textBox1,
                            "Please fill customer name",
                            "Do not leave blank for this field, this is important information.",
                            ToolTipIcon.None,
                            Properties.Resources.User1,
                            8000);
        }
    }
}


Download Source Code: PopupTipTimer.cs

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Calendar Winforms Control

Screen short

Class Diagram

Update: April 11, 2011 + Demo for VB.Net
Download Here include sourcecode, demo(c#, vb.net)

Modify by : thammapat[at]gmail.com

Job base on : Calendar of Jose Menendez Póo (link to original: http://www.codeproject.com/KB/docview/WinFormsCalendarView.aspx)
Modify date : October 30, 2009
Change Log:

 1. Calendar class
  • Inherit from class Control instead of ScrollableControl.
  • Add vertical scrollbar for DaysMode.Expanded view.
  • Add event 'ItemDrawContent' 
  • Add method 'BeginUpdate' and 'EndUpdate'.
  • Add property 'MultiSelect', 'RendererMode'
  • Add ToolTip component
  • Add Icon
  • Override 'PreProcessMessage' for supported keyboard navigator(left, right, up, down, pageup, pagedown) and editing item(insert, del, escape, f2).
  • Override 'WndProc' to force focus after key down.
  • Change some property name to shortly.
  • Change method 'ScrollCalendar' from move a week -> move a month.
  • Change all event signature to EventHandler style.
  • Adjust FinalizeEditMode.
  • Adjust draw item content.
  • Adjust xml document.
  • Double check before raise event 'ItemDatesChanged' is realy changed.
 2. CalendarItemCollection class
  • Add method 'Sort' when 'CollectionChanged'
 3. CalendarItem class
  • Add Property: ToolTipText, Values, Visible. 
  • Add Method: GetValue, LoadDataRow
  • Implement interface ICloneable
  • Adjust resizing, dragging behavior
 4. CalendarSystemRenderer class
  • Change some color
 5. MonthView class
  • Inherit from class Control instead of ContainerControl.
  • Add Icon
  • Add Method: SetSelectionRange(start, end)
  • Add event 'DateChanged'.
  • Add ContextMenuStrip when mouseup at title Month or Year.
  • Override 'PreProcessMessage' for supported keyboard navigator(left, right, up, down, pageup, pagedown)
  • Override 'WndProc' to force focus after key down.
  • Adjust OnMouseMove when highlighting date[s], event 'SelectionChanged' will be raise after mouse up.
  • Adjust OnMouseDown when clicked at gray text, go to that month.
  • Adjust xml document.
  • Change property name from 'DayGrayedText' -> 'TrailingForeColor'
  • Remove property 'MonthTitleColorInActive', 'MonthTitleTextColorInActive'
Download Here include sourcecode, demo(c#, vb.net)